Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dimecres, 17 Juliol 2024

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info


 
2006 01 02 10 05 56 0347

La Llei Aragonés obre les portes a la privatització de serveis públics essencials, que aniran a parar a les anomenades empreses de l'economia social o tercer sector (CLECE de Florentino Pérez, SACYR, etc.).

Més de tres-centes persones de diverses organitzacions socials es van concentrar a les portes del Parlament de Catalunya, per protestar contra la Llei de contractes de serveis a les persones o "llei Aragonés", el passat 25 de setembre. Aquest acte s'enmarcava dins la campanya que la plataforma Aturem la #llei Aragonés, formada per més de 50 col·lectius, està portant a terme per tal de denunciar la privatització dels serveis públics que comportaria l'aprovació d'aquesta llei.

La plataforma Aturem la #Llei Aragonés, es va donar a conèixer el dimarts, 17 de setembre, en un acte davant el Palau de la Generalitat. Belén Tascón, de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) va manifestar que els serveis com l'educació preescolar, P3,P4, i P5, l'educació especial o les tutories, podran ser gestionats per empreses privades, si s'aprova aquesta Llei. D'altra banda, Gladys Ochoa, del Front d'Estudiants, va expresar que aquesta llei perjudicarà els serveis de monitors i de lleure, l'atenció especial i l'acompanyament per a estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb necessitats educatives especials o amb risc d'exclusió social.

Llei de contractes de serveis a les persones, o "Llei Aragonés".

Llei Aragones

El govern de la Generalitat, en sessió de 27 d'agost de 2017, va aprovar l'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones i va autoritzar el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, perquè la presentés al Parlament. El Projecte de Llei de contractes de serveis, o "Llei Aragonès", es calcula que passarà al Ple del Parlament per a la seva aprovació a mitjants del mes d'octubre. En aquests moments donen suport a aquesta Llei tots els grups parlamentaris a excepció de la CUP i els Comuns.

Prestacions sanitàries que es privatitzen. Capítol V.

L'article 27.1, del capítol V, d'aquesta llei preveu privatitzar, en quan a les Prestacions sanitàries els següents serveis. "Es regeixen per aquesta llei els contractes de serveis sanitaris que tinguin per objecte prestacions de serveis sanitaris tals com:"

2006 01 02 10 09 18 0352a) Serveis de consultes externes

b) Serveis d'urgències

c) Serveis d'hospital de dia i d'hospitalització a domicili

d) Serveis de rehabilitació hospitalària i ambulatòria

e) Serveis de diàlisi hospitalària i ambulatòria

f) Tractaments de reproducció humana assistida

g) Serveis de litotrípsia

h) Serveis de medicina nuclear

i) Serveis de cirurgia major ambulatòria

j) Serveis d'atenció primaria de salut

2006 01 02 09 59 19 0336k) Serveis d'atenció especialitzada d'àmbit comunitari

l) Serveis de centre de dia

m) Serveis d'atenció a le drogodependències

n) Serveis d'oxigenoteràpia

o) Serveis de salut laboral que comportin la intervenció de personal mèdic o d'infermeria

p) Serveis dirigits a pacients sociosanitaris a través de disposititus específics

q) Serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva

r) Serveis de transport sanitari, inclosos els destinats a la cobertura d'esdeveniments, i el transport adaptat

s) Serveis de veterinària vinculats a la salut pública

t) Serveis municipals de salut

u) Altres serveis sanitaris de caràcter complementari

"Qualsevol servei públic que estigui en mans privades quedarà sotmès a la pèrdua de qualitat, a la reducció de costos per la llei de la competència, a la precarietat laboral dels seus treballadors, a l'ineficiència, l'encariment i l'allunayament de les persones usuaries. El mateix Tribunal de Comptes europeu ha criticat i desaconsellat aquest sistema de col·laboració públic-privat", segons Marea Blanca.

2006 01 02 02 54 56 0329"El que no diu la llei és que tots els serveis públics que s'han contractat fins ara han representat una pèrdua de qualitat, perquè  les empreses prioritzen els beneficis abans que l'atenció al pacient/client, atès que aquestes tenen el deure amb els seus accionistes i no pas amb l'administració, ni amb els ciutadans. També, els treballadors d'aquestes empreses estan sotmesos a una precarietat alarmant, per exemple, la Fundació Pere Tarrés amb les Tècniques d'educació infantil o la que pateixen les treballadores dels sector social per part de FASI, EDUVIC,SUARA, que prioritzen els seus interessos privats en detriment de les condicions laborals i de la qualitat del servei.

Hem de tenir en compte que amb la privatització augmenta la corrupció i l'amiguisme. La corrupció és inherent amb aquest sistema d'adjudicació a empreses del tercer sector  com en el cas de la DGAIA, que arran de les denúncies del sector social de la CGT i la CUP es va obrir una  investigació que va obligar a  dimitir el que va ser el seu Director General i regidor d'ERC a Girona, Ricard Calvo ", segons l'organització Lluita Internacionalista.

La Llei de contractes de serveis a les persones privatitza més de 250 serveis públics.2006 01 02 10 25 21 0362En la secció 2ª de la Llei de contractes de serveis de persones, s'exposa que es regeixen per aquesta llei els contractes de serveis socials, d'ocupació i comunitaris que es defineixen als apartats següents:

2006 01 02 03 11 26 0330

31.1.1 Els serveis de rehabilitació i de reinserció en l'àmbit de l'execució penal per a la jurisdicció d'adults i menors, així com els serveis de justícia restaurativa i atenció a les víctimes que no formin part de la cartera de serveis socials.31.1.2 Els serveis de benestar social i de serveis socials, incloses les prestacions accesòries i les integrades al servei; els serveis de lleure; els serveis d'acompanyament, i els serveis d'assessorament i d'orientació, així com d'altres serveis que requereixen un tracte directe de persona a persona. S'exclouen de forma expressa els serveis de consergeria i administratius.

31.1.3 Els serveis comunitaris destinats a gent gran, infants i joves, interns de centres penitenciaris i centres de menors, col·lectius desavorits o amb necessitats especials, i els que es portin a terme en equipaments de la xarxa pública destinats a prestar serveis a la comunitat.

31.1.4 Els serveis d'ajuda a domicili i serveis de centres oberts.

2006 01 02 02 48 36 032731.1.5 Els serveis de monitors , o d'atenció especial i acompanyament per a alumnes de l'ensenyament obligatori amb necessitats educatives especials o en situació de reisc d'exclusió, i els serveis de suport o formació permanent al personal docent destinat a aquest alumnat.

31.1.6 Els serveis de gestió de llars d'infants.

31.1.7 La gestió d'equipaments de la xarxa pública amb funcions de serveis a la comunitat.

31.1.8 Els serveis d'ocupació.

31.1.9 Els serveis i les activitats de lleure educatiu que van més enllà de l'horari lectiu, com ara les acollides que es fan abans de l'horari lectiu, el temps educatiu del migdia i les extraescolars.

31.1.10 Qualsevol altra prestació de caràcter social o comunitària que estigui inclos en algun dels codis CPV de l'annex I d'aquesta llei.

Més de 250 serveis públics es privatizen mitjançant aquesta llei, des dels serveis de llars d'infants i els serveis d'ocupació fins a qualsevol altra prestació de caràcter social o comunitària que estigui inclosa en algun dels codis CPV ( Common Procurement Vocabulary- Vocabulari comú de Contractació Pública) de l'annex de la llei.

Prestacions accessòries.

2006 01 02 02 47 24 0321Segons l'article 35 de la Llei, sobre Prestacions accessòries, es regeixen per aquesta llei els contractes del sector públic que tinguin per objecte alguna de les prestacions accessòries als serveis definits en els articles 27 i 31, que s'expressen en els apartats següents:

a) Els serveis de restauració, cafeteria, menjador i subministraments de menjar i menús accessoris o integrats als serveis principals i els de menjador escolar. S'exclouen els serveis de màquines expenedores, així com els serveis de menjador exclusivament per al personal.

b) Els serveis d'allotjament accessoris o integrats als serveis socials, de reinserció o sociosanitaris i els derivats de situacions d'emergència o necessitat per a la població.

c) Els serveis esportius no federats i complementaris a activitas escolars, d'integració social, dirigits a la gent gran o vinculats a la salut pública.

d) Els serveis de transport escolar.

e) Qualsevol altre objecte contractual que pugui incloure's en la definició d'algun dels objectes contractuals de l'annex i comporti la prestació d'un servei directe a la persona.

CAPITOL VI. CONTRACTES RESERVATS

2006 01 02 10 00 43 0339Segons aquesta llei, en el seu article 38, es pot reservar la participació en la licitació per a determinats serveis o prestacions que estiguin inclosos en algun dels codis CPV de l'annex II, en els termes que s'estableix en els apartats següents i la disposició addicional segona d'aquesta llei, a entitats i/o empreses, amb independència de la seva forma jurídica, que acreditin tots els requisits següents:

a) Que, d'acord amb els seus estatuts o document fundacional, la seva finalitat sigui la prestació de serveis, els quals han d'estar identificats i directament relacionats amb la tipologia de serveis objecte de la reserva.

b) Que, en cas que es generin beneficis, aquests s'han de reinvertir en la mateixa entitat o destinar-se a objectius vinculats amb la seva finalitat social, i que si es distribueixen, la distribució sigui en tot cas d'acord amb consideracions de participació.

c) Que les estructures de direcció o propietat es basin en la propietat dels empleats, en principis de participació o exigeixin la participació activa dels empleats, usuaris o les parts interessades.

Clica aqui si vols llegir tota la Llei Aragonés.

Moció 24/XII del Parlament de Catalunya, sobre desprotecció social.

 2006 01 02 09 58 12 0334Manifestants enarbolant una pancarta que acusa el Govern de la Generalitat de burlar-se de la ciutadania de Catalunya per incumplir el mandat del Parlament, que obligava a revisar totes les sol·licituds que es van rebutjar de la Renda Garantida de Ciutadania.

En aquesta concentració davant el Parlament de Catalunya, els participants portaven pancartes que feien referència a l'incompliment per part del govern de la Generalitat de revisar totes les sol·licituds rebutjades (més del 85%) de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Recordem que el Parlament de Catalunya va aprovar una moció, la 24/XII, del 20/11/2018, que obligava al govern a revisar totes les sol·licituds que es van presentar per part de la ciutadania i que no van ser aprovades.

Amb aquesta Moció el  Parlament de Catalunya instava al Govern a millorar la transparència en la gestió de la renda garantida de ciutadania (RGC) i  a dotar-la de pressupost suficient perquè es pugués aplicar efectivament, així com a revisar les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutadania, elaborar un informe amb informació sobre les possibles denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua de drets, amb l'establiment d'un calendari de les mesures que calen per a resoldre els casos que s'hagin detectat. D'això fa un any i encara no ha fet res el Govern.

Text de la moció 24/XII del Parlament de Catalunya, sobre desprotecció social.

2006 01 02 10 05 14 0346302-00030/12

Aprovació

Ple del Parlament, sessió 20, 22.11.2018, DSPC-P 29

Publicació: BOPC 209

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2018, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre desprotecció social (tram. 302-00030/12), presentada per la diputada Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 21816) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22170).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció :

2006 01 02 10 02 36 0344El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

  1. a) Millorar la transparència en la gestió de la renda garantida de ciutadania (RGC) i dotar-la de pressupost suficient perquè es pugui aplicar efectivament per mitjà de les mesures següents:

1a. Complir la disposició addicional setena de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania (RGC), presentant en seu parlamentària, abans d’acabar el darrer trimestre del 2018, un informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de l’RGC durant els dotze primers mesos de vigència de la Llei.

2a. Revisar les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutadania, elaborar un informe amb informació sobre les possibles denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua de drets, amb l’establiment d’un calendari de les mesures que calen per a resoldre els casos que se n’hagin detectat.

  1. b) Actualitzar de manera urgent la Cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de serveis socials, ajustant la ràtio de personal dels serveis socials a les noves realitats demogràfiques, juntament amb una memòria econòmica per a l’exercici del 2019 que garanteixi els serveis i les prestacions dels serveis socials
  2. c) Prestar una atenció de qualitat a les persones amb dependència, de manera que es redueixin les llistes d’espera i s’asseguri la qualitat de l’ocupació dels professionals del sector,....."

 

ANNEX I1 CODIS CPV Serveis socials i de salut i serveis connexos de la Llei de contractes de serveis a les persones o "Llei Aragonès".

2006 01 02 02 47 49 032375200000-8 Prestació de serveis per a la comunitat

75231200-6 Serveis relacionats amb l’empresonament i la rehabilitació de delinqüents

75231240-8 Serveis de reinserció

79611000-0 Serveis de cerca de feina

79622000-0 Serveis de subministrament de personal domèstic 

79624000-4 Serveis de subministrament de personal d’infermeria

79625000-1 Serveis de subministrament de personal mèdic

85000000-9 Serveis de salut i assistència social

85100000-0 Serveis de salut

85110000-3 Serveis hospitalaris i serveis connexos

85111000-0 Serveis hospitalaris

85111100-1 Serveis hospitalaris de cirurgia

85111200-2 Serveis hospitalaris de medicina

85111300-3 Serveis hospitalaris de ginecologia

85111310-6 Serveis de fertilització in vitro

85111320-9 Serveis hospitalaris d’obstetrícia

85111400-4 Serveis hospitalaris de rehabilitació

85111500-5 Serveis hospitalaris de psiquiatria

85111600-6 Serveis ortòtics

85111700-7 Serveis d’oxigenoteràpia

85111800-8 Serveis de patologia

85111810-1 Serveis d’anàlisis de sang

85111820-4 Serveis d’anàlisis bacteriològiques

1 Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.
                                            
85111900-9 Serveis de diàlisis a l’hospital

85112000-7 Serveis d’assistència hospitalària

85112200-9 Serveis d’ambulatori

85120000-6 Serveis d’exercici de la medicina i serveis connexos

85121000-3 Serveis d’exercici de la medicina

85121100-4 Serveis de metges de medicina general

85121200-5 Serveis de metges especialistes

85121210-8 Serveis ginecològics o obstètrics

85121220-1 Serveis nefrològics o neurològics

85121230-4 Serveis cardiològics o de pneumologia

85121231-1 Serveis cardiològics

85121232-8 Serveis de pneumologia

85121240-7 Serveis d’otorrinolaringologia o radiologia

85121250-0 Serveis gastroenterològics i geriàtrics

85121251-7 Serveis gastroenterològics 

85121252-4 Serveis geriàtrics

85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics

85121271-3 Serveis a domicili per a persones amb trastorns psicològics

85121280-9 Serveis oftalmològics, dermatològics o ortopèdics

85121281-6 Serveis oftalmològics

85121282-3 Serveis dermatològics

85121283-0 Serveis ortopèdics

85121290-2 Serveis pediàtrics o urològics

85121291-9 Serveis pediàtrics

85121292-6 Serveis urològics

85121300-6 Serveis de cirurgians especialistes

85130000-9 Serveis d’odontologia i serveis connexos

85131000-6 Serveis d’odontologia

85131100-7 Serveis d’ortodòncia

85131110-0 Serveis quirúrgics d’ortodòncia

85140000-2 Serveis varis de salut

85141000-9 Serveis prestats per personal mèdic

85141100-0 Serveis prestats per llevadores
 
85141200-1 Serveis prestats per infermers

85141210-4 Serveis de tractament mèdic a domicili

85141211-1 Serveis de tractament mèdic de diàlisi a domicili

85141220-7 Serveis d’assessorament prestats per personal d’infermeria

85142000-6 Serveis paramèdics

85142100-7 Serveis fisioterapèutics

85142200-8 Serveis homeopàtics

85142300-9 Serveis d’higiene

85142400-0 Lliurament a domicili de productes per a incontinents

85143000-3 Serveis d’ambulància

85144000-0 Serveis d’institucions residencials de salut

85144100-1 Serveis de cures d’infermeria de residències

85145000-7 Serveis prestats per laboratoris mèdics

85146000-4 Serveis prestats per bancs de sang

85146100-5 Serveis prestats per bancs d’esperma

85146200-6 Serveis prestats per bancs d’òrgans per a transplantament

85148000-8 Serveis d’anàlisis mèdiques

85149000-5 Serveis farmacèutics

85150000-5 Serveis d’imatgeria 

85160000-8 Serveis òptics

85170000-1 Serveis d’acupuntura i quiropràctica

85171000-8 Serveis d’acupuntura

85172000-5 Serveis de quiropràctica

85200000-1 Serveis de veterinària

85210000-3 Guarderies per a animals de companyia

85300000-2 Serveis d’assistència social i serveis connexos

85310000-5 Serveis d’assistència social

85311000-2 Serveis d’assistència social amb allotjament

85311100-3 Serveis de benestar social proporcionats a gent gran

85311200-4 Serveis de benestar social proporcionats a minusvàlids

85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a infants i joves

85312000-9 Serveis d’assistència social sense allotjament

85312100-0 Serveis de centres de dia
 
85312110-3 Serveis de cura diürna per a infants

85312120-6 Serveis de cura diürna per a infants i joves discapacitats

85312200-1 Repartiment a domicili d’aliments

85312300-2 Serveis d’orientació i assessorament

85312310-5 Serveis d’orientació

85312320-8 Serveis d’assessorament

85312330-1 Serveis de planificació familiar

85312400-3 Serveis de benestar social no prestats per institucions residencials

85312500-4 Serveis de rehabilitació

85312510-7 Serveis de rehabilitació professional

85320000-8 Serveis socials

85323000-9 Servei municipal de salut

98133100-5 Serveis per a la millora cívica i de suport als serveis per a la comunitat

98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social

98200000-5 Serveis d’assessorament sobre igualtat d’oportunitats

98500000-8 Cases particulars amb persones empleades

98513000-2 Serveis de mà d’obra per a particulars

98513100-3 Serveis de personal d’agència per a particulars

98513300-5 Personal temporal per a particulars

98513310-8 Serveis d’ajut en tasques domèstiques

98514000-9 Serveis domèstics
 
Serveis educatius i de formació

80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar

80340000-9 Serveis d’educació especial 

80410000-1 Serveis escolars diversos

80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis d’ensenyament
 
Altres serveis comunitaris, socials i personals, inclosos els serveis prestats per sindicats, organitzacions polítiques, associacions juvenils i altres serveis prestats per associacions 

98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals
 
Serveis religiosos
 
98131000-0 Serveis religiosos  
 
Serveis d’hostaleria i restaurant

55100000-1 Serveis d’hostaleria

55200000-2 Zones d’acampada i altres allotjaments no hostalers 

55210000-5 Serveis d’albergs juvenils

55220000-8 Serveis per a acampada

55221000-5 Serveis per a acampada amb caravana

55240000-4 Serveis de centres de vacances i llars de vacances

55241000-1 Serveis de centres de vacances

55242000-8 Serveis de llars de vacances

55243000-5 Serveis de colònies de vacances per a infants

55250000-7 Serveis d’arrendament d’allotjament moblat de curta durada

55270000-3 Serveis prestats per establiments d’allotjament que ofereixen llit i esmorzar

55300000-3 Serveis de restaurant i de subministrament de menjars

55310000-6 Serveis de cambrers de restaurant

55311000-3 Serveis de cambrers de restaurant per a clientela restringida

55312000-0 Serveis de cambrers de restaurant per a clientela en general

55320000-9 Serveis de subministrament de menjars

55321000-6 Serveis de preparació de menjars

55322000-3 Serveis d’elaboració de menjars

55330000-2 Serveis de cafeteria

55400000-4 Serveis de subministrament de begudes

55410000-7 Serveis de gestió de bars 

55521000-8 Serveis de subministrament de menjars per a llars 

55521100-9 Serveis de lliurament de menjars a domicili

55521200-0 Serveis de lliurament de menjars

55520000-1 Serveis de subministrament de menjars des de l’exterior

55524000-9 Serveis de subministrament de menjars per a escoles 

55510000-8 Serveis de cantina

55511000-5 Serveis de cantina i altres serveis de cafeteria per a clientela restringida

55512000-2 Serveis de gestió de cantina

55523100-3 Serveis de menjars per a escoles  

Prestació de serveis per a la comunitat

75200000-8 Prestació de serveis per a la comunitat
 
Altres serveis

2006 01 02 02 48 53 032879622000-0 Serveis de subministrament de personal domèstic

79624000-4 Serveis de subministrament de personal d’infermeria

79625000-1 Serveis de subministrament de personal mèdic

80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar

80590000-6 Serveis de tutoria

85000000-9 Serveis de salut i assistència social

92600000-8 Serveis esportius

98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social

98133110-8 Altres serveis comunitaris, socials i personals, inclosos els serveis prestats per sindicats, organitzacions polítiques, associacions juvenils i altres serveis prestats per associacions   
 
ANNEX II2 CODIS CPV DELS CONTRACTES RESERVATS

79622000-0 Serveis de subministrament de personal domèstic

79624000-4 Serveis de subministrament de personal d’infermeria

79625000-1 Serveis de subministrament de personal mèdic

80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar

80430000-7 Serveis d’ensenyament universitari per a adults

80590000-6 Serveis de tutoria

85000000-9 Serveis de salut i assistència social

85100000-0 Serveis de salut

85110000-3 Serveis hospitalaris i serveis connexos

85111000-0 Serveis hospitalaris

85111100-1 Serveis hospitalaris de cirurgia

85111200-2 Serveis hospitalaris de medicina

85111300-3 Serveis hospitalaris de ginecologia

85111310-6 Serveis de fertilització in vitro

85111320-9 Serveis hospitalaris d’obstetrícia

85111400-4 Serveis hospitalaris de rehabilitació

85111500-5 Serveis hospitalaris de psiquiatria

85111600-6 Serveis ortòtics

85111700-7 Serveis d’oxigenoteràpia

85112100-8 Serveis relacionats amb roba de llit per a hospitals

85112200-9 Serveis d’ambulatori

85120000-6 Serveis d’exercici de la medicina i serveis connexos

85121000-3 Serveis d’exercici de la medicina

85121100-4 Serveis de metges de medicina general 

85121200-5 Serveis de metges especialistes

85121210-8 Serveis ginecològics o obstètrics

85121220-1 Serveis nefrològics o neurològics

 

2 ANNEX XIV, serveis previstos en l’article 77 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
 

"Artículo 77 Contratos reservados para determinados servicios 1. Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores estén facultados para reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de los servicios sociales, culturales y de salud que se contemplan en el artículo 74 y que lleven los códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.
ES L 94/138 Diario Oficial de la Unión Europea 28.3.2014
2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas las condiciones siguientes:
a) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios contemplados en el apartado 1;
b) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá basarse en consideraciones de participación;
c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas, y
d) que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años precedentes.
3. La duración máxima del contrato no excederá de tres años.
4. En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, la Comisión evaluará los efectos de la aplicación del presente artículo y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 18 de abril de 2019."                                         

85121230-4 Serveis cardiològics o de pneumologia

85121231-1 Serveis cardiològics

85121232-8 Serveis de pneumologia

85121240-7 Serveis d’otorrinolaringologia o audiologia

85121250-0 Serveis gastroenterològics i geriàtrics

85121251-7 Serveis gastroenterològics 

85121252-4 Serveis geriàtrics

85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics

85121271-3 Serveis a domicili per a persones amb trastorns psicològics

85121280-9 Serveis oftalmològics, dermatològics o ortopèdics

85121281-6 Serveis oftalmològics

85121282-3 Serveis dermatològics

85121283-0 Serveis ortopèdics

85121290-2 Serveis pediàtrics o urològics

85121291-9 Serveis pediàtrics

85121292-6 Serveis urològics

85121300-6 Serveis de cirurgians especialistes

85130000-9 Serveis d’odontologia i serveis connexos

85131000-6 Serveis d’odontologia

85131100-7 Serveis d’ortodòncia

85131110-0 Serveis quirúrgics d’ortodòncia

85140000-2 Serveis varis de salut

85141000-9 Serveis prestats per personal mèdic

85141100-0 Serveis prestats per llevadores

85141200-1 Serveis prestats per infermers

85141210-4 Serveis de tractament mèdic a domicili

85141211-1 Serveis de tractament mèdic de diàlisi a domicili

85141220-7 Serveis d’assessorament prestats per personal d’infermeria

85142000-6 Serveis paramèdics

85142100-7 Serveis fisioterapèutics 

85142200-8 Serveis homeopàtics

85142300-9 Serveis d’higiene

85142400-0 Entrega a domicili de productes per a incontinents
 
85143000-3 Serveis d’ambulància

85144000-0 Serveis d’institucions residencials de salut

85144100-1 Serveis de cures d’infermeria de residències

85145000-7 Serveis prestats per laboratoris mèdics

85146000-4 Serveis prestats per bancs de sang

85146100-5 Serveis prestats per bancs d’esperma

85146200-6 Serveis prestats per bancs d’òrgans per a transplantament

85148000-8 Serveis d’anàlisi mèdic

85149000-5 Serveis farmacèutics

85150000-5 Serveis d’imatgeria

85160000-8 Serveis òptics

85170000-1 Serveis d’acupuntura i quiropràctica

85171000-8 Serveis d’acupuntura

85172000-5 Serveis de quiropràctica

85300000-2 Serveis d’assistència social i serveis connexos

85310000-5 Serveis d’assistència social

85311000-2 Serveis d’assistència social amb allotjament

85311100-3 Serveis de benestar social proporcionats a gent gran

85311200-4 Serveis de benestar social proporcionats a minusvàlids

85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a infants i joves

85312000-9 Serveis d’assistència social sense allotjament

85312100-0 Serveis de centres de dia

85312110-3 Serveis de cures de dia per a infants

85312120-6 Serveis de cures de dia per a infants i joves discapacitats

85312200-1 Repartiment a domicili d’aliments

85312300-2 Serveis d’orientació i assessorament

85312310-5 Serveis d’orientació

85312320-8 Serveis d’assessorament

85312330-1 Serveis de planificació familiar

85312400-3 Serveis de benestar social no prestats per institucions residencials

85312500-4 Serveis de rehabilitació

85312510-7 Serveis de rehabilitació professional

85320000-8 Serveis socials
 
85322000-2 Programa d’acció municipal

85323000-9 Servei municipal de salut

92600000-7 Serveis esportius

98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social

98133110-8 Serveis proporcionats per associacions juvenils 

 

Clica aquí si vols llegir la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (que va entrar en vigor el 18/d'abril de 2016) 

                                         

 

 

 

Informació i fotos de M.Martos

 

 

Utilitzem cookies
MAXIMILIANO MARTOS MARTOS, d’ara endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, al seu web https://www.lasafueras.info/, utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan hi navegues. Aquestes tecnologies poden tenir finalitats diverses, com reconèixer un usuari i obtenir-ne informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació de la Política de Cookies.
En aquest web, disposem de cookies pròpies i de tercers per a l’accés i registre al formulari dels usuaris. Podrà consultar la informació sobre les cookies amb el Botó de MÉS INFORMACIÓ, a la Política de Cookies. En atenció a la Guia sobre l’ús de les cookies de l’AEPD, aprovada el mes de juliol de 2023, i amb els criteris del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD); a l’RGPD-UE-2016/679, a l’LOPDGDD-3/2018, i l’LSSI-CE-34/2002, darrera actualització, 09/05/2023, sol·licitarem el seu consentiment per a l’ús de cookies al nostre web.