Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Diumenge, 26 Mai 2024

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

Ernest Urtasun Parlament europeu 2 descargar

Ernest Urtasun.

Un petit pas cap a la finalització de la Unió Bancària. En falten molts més. Reacció dels Verds/ALE al paquet CMDI (El marc de gestió de crisi y assegurança de dipòsits)

 

El cost d'un banc fallit hauria de ser totalment assumit pels creditors i accionistes del banc fallit i, en última instància, el sector bancari, no la gent.

Poques setmanes després de l'enfonsament de tres bancs regionals nord-americans i l'adquisició precipitada de Credit Suisse per part d'UBS, la Comissió ha publicat avui la seva proposta per revisar el marc de gestió de crisi i assegurança de dipòsits dels bancs de la UE. Aquesta va ser una revisió molt esperada, ja que les llacunes del nostre marc de resolució ja són ben conegudes. 15 anys després de la gran crisi financera, quan un banc falla, els diners públics segueixen enganxats. Ara és el moment d'arreglar les nostres promeses incomplertes: el cost d'un banc fallit hauria de ser totalment assumit pels creditors i accionistes del banc fallit i, en última instància, el sector bancari, no la gent.

Un marc de resolució creïble i previsible és fonamental per a la confiança dels dipositants i l'estabilitat financera. L'ampliació de l'àmbit de resolució mitjançant la definició de l'avaluació d'interès públic és un pas en la direcció correcta, ja que milloraria el tractament d'una fallida d'un banc mitjà i i intenta abordar algunes de les incoherències existents amb la comunicació bancària de 2013.

Tanmateix, la proposta de la Comissió no va prou lluny. Queden llacunes notables en el marc de resolució. Permetre que els DGS nacionals omplin el buit del requisit de capacitat d'absorció de pèrdues del 8% crearà un risc moral, ja que podria protegir els accionistes i creditors del banc fallit de patir pèrdues. Malgrat les millores proposades, hi ha mancances importants. Revertir la càrrega de la decisió de "fallir o probable que falli" (FOLTF) proporcionarà una millor protecció jurídica per a les autoritats competents i de resolució, mentre que s'hauria de millorar encara més l'avaluació de la resolubilitat de les institucions. En general, el marc de resolució es beneficiarà d'una transparència addicional, similar a la pràctica dels EUA, fent que els plans de resolució siguin accessibles al públic i publicant-los després que cada cicle de planificació de resolució identifiqués impediments substantius per a la resolució, incloses les accions per abordar-los.

La proposta tal com està es queda curta per completar la unió bancària. EDIS (Sistema Europeu de Garantia de Dipòsits) és, per descomptat, l'elefant de l'habitació. La mateixa Comissió admet que la seva reforma seria més efectiva si s'establís una xarxa de seguretat europea. La manca d'EDIS (Sistema Europeu de Garantia de Dipòsits) fa que la proposta de la Comissió sigui inestable. Els fons nacionals d'assegurança de dipòsits reben responsabilitats addicionals en la resolució i tenen l'encàrrec d'omplir el buit dels bancs petits i mitjans que no tenen prou capacitat d'absorció de pèrdues. Al mateix temps, la posició d'aquestes xarxes de seguretat a la jerarquia de creditors es rebaixa. Concretament, els sistemes d'assegurança de dipòsits s'enfronten a un risc més elevat d'esgotar-se.

Hem de millorar ara les nostres xarxes de seguretat europees. En primer lloc, ja hauria d'existir un suport per al Fons Únic de Resolució, tal com han acordat els Estats membres. Més important encara, ara és el moment de reiniciar les negociacions sobre un sistema europeu d'assegurança de dipòsits.

Informació recollida del blog d'Ernest Urtasun.

El Blog de José Carlos Fernández Rozas

José Carlos Fernández Rozas

  • Catedrático de Derecho internacional privado
  • Miembro del Institut de Droit International

La Comisión Europea propone reformar el marco de gestión de crisis bancarias y seguro de depósitos (18 abril 2023)

La Comisión Europea ha adoptado el 18 de abril de 2023  una propuesta para ajustar y fortalecer aún más el marco existente de gestión de crisis bancarias y seguro de depósitos (CMDI) de la UE, centrándose en los bancos medianos y pequeños.

Antecedentes

En su declaración de 16 de junio de 2022, el Eurogrupo señaló que la Unión Bancaria sigue incompleta y acordó, como paso inmediato, que el trabajo sobre la Unión Bancaria debería centrarse en fortalecer el marco de gestión de crisis y seguro de depósitos, con el objetivo de completar la labor legislativa durante este ciclo institucional. Otros proyectos importantes, como el establecimiento del tercer y destacado pilar de la Unión Bancaria, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS), y los nuevos avances en la integración del mercado, se reevaluarán posteriormente, después de la reforma de la CMDI.

En su último informe sobre la Unión Bancaria, el Parlamento Europeo también apoyó la necesidad de una revisión del marco de gestión de crisis y seguro de depósitos para mejorar su funcionamiento y previsibilidad para gestionar las quiebras bancarias.

Situación del sector bancario de la UE

La creación de la Unión Bancaria en 2014, construida sobre los cimientos del reglamento único de la UE, fue una poderosa respuesta a la crisis financiera mundial y la subsiguiente crisis de la deuda soberana de la zona del euro. El progreso realizado en los dos pilares de la Unión Bancaria, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR), que ahora están en pleno funcionamiento, es un éxito.

Condicionantes de la propuesta

El sector bancario de la UE, que incluye un sólido marco de gestión de crisis, se ha vuelto mucho más resistente en los últimos años. Las instituciones financieras de la UE están bien capitalizadas, son muy líquidas y están estrechamente supervisadas.

El marco de gestión de crisis y seguro de depósitos (CMDI) es un conjunto de reglas desarrollado a raíz de la crisis financiera mundial para gestionar las quiebras bancarias de una manera ordenada y económicamente eficiente. Protege la estabilidad financiera, los depositantes y el dinero de los contribuyentes. Gracias a este marco y a los demás elementos de la Unión Bancaria (el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución), el sistema financiero de la UE se ha comportado bien durante las crisis recientes, como la COVID-19 o la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Hoy en día, las instituciones financieras de la UE están bien capitalizadas, son muy líquidas y están estrechamente supervisadas.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años ha demostrado que cuando los bancos medianos y pequeños quiebran en la UE, las autoridades encuentran soluciones fuera del marco de resolución armonizado de la UE. Esto a menudo ha implicado el uso del dinero de los contribuyentes en lugar de los recursos internos requeridos por el banco o las redes de seguridad privadas financiadas por la industria.

Si bien las reglas existentes ya permiten a las autoridades tratar con los bancos en quiebra de manera efectiva, la presente propuesta se basa en las lecciones aprendidas de estos primeros años de aplicación del marco y realiza mejoras adicionales. Es necesario seguir avanzando para hacer que las normas sean aún más eficaces para garantizar que los bancos europeos sigan respaldando la economía de Europa y no carguen las finanzas públicas cuando quiebren. Los acontecimientos recientes en el sector bancario a nivel mundial han resaltado la importancia de un marco de gestión de crisis sólido y operativo.

Contenido de la propuesta

La reforma CMDI tiene como objetivo mejorar las herramientas de crisis utilizadas para gestionar la quiebra de los bancos medianos y pequeños. Proporcionará a las autoridades de herramientas de resolución aún más eficaces para garantizar que, cuando se produzca una crisis y esté en juego la estabilidad financiera, los depositantes, como ciudadanos, empresas y entidades públicas, puedan seguir accediendo a sus cuentas.

La reforma garantizará la aplicación efectiva de las normas que rigen la gestión de las crisis bancarias y el seguro de los depositantes en la UE. Esto preservará mejor la estabilidad financiera, la confianza de los depositantes y evitará recurrir al dinero de los contribuyentes.

En general, esto preservará aún más la estabilidad financiera, protegerá a los contribuyentes y depositantes y apoyará la economía real y su competitividad.

La propuesta tiene los siguientes objetivos:

  • Preservar la estabilidad financiera y proteger el dinero de los contribuyentes. La propuesta facilita el uso de sistemas de garantía de depósitos en situaciones de crisis para proteger a los depositantes (personas físicas, empresas, entidades públicas, etc.) de soportar pérdidas, cuando sea necesario para evitar el contagio a otros bancos y efectos negativos en la comunidad y la economía. . Al basarse en redes de seguridad financiadas por la industria (como sistemas de garantía de depósitos y fondos de resolución), la propuesta también protege mejor a los contribuyentes que no tienen que intervenir para preservar la estabilidad financiera. Los sistemas de garantía de depósitos solo pueden utilizarse para este propósito después de que los bancos hayan agotado su capacidad interna de absorción de pérdidas, y solo para los bancos que ya estaban destinados a la resolución en primer lugar.
  • Proteger la economía real del impacto de la quiebra bancaria. Las reglas propuestas permitirán a las autoridades aprovechar al máximo las muchas ventajas de la resolución como un componente clave de la caja de herramientas de gestión de crisis. A diferencia de la liquidación, la resolución puede ser menos disruptiva para los clientes, ya que mantienen el acceso a sus cuentas, por ejemplo, al ser transferidos a otro banco. Además, se preservan las funciones críticas del banco. Esto beneficia a la economía y la sociedad, en general.
  • Mejor protección para los depositantes. El nivel de cobertura de 100 000 € por depositante y banco, tal como se establece en la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos, se mantiene para todos los depositantes elegibles de la UE. Sin embargo, la presente propuesta armoniza aún más las normas de protección de los depositantes en toda la UE. El nuevo marco amplía la protección de los depositantes a entidades públicas (es decir, hospitales, escuelas, municipios), así como al dinero de los clientes depositado en ciertos tipos de fondos de clientes (es decir, por sociedades de inversión, instituciones de pago, instituciones de dinero electrónico). La propuesta incluye medidas adicionales para armonizar la protección de saldos elevados temporales en cuentas bancarias superiores a 100.000 € vinculados a hechos concretos de la vida (como herencias o indemnizaciones de seguros).

Alcance de la propuesta

Desde su inicio en 2014, el marco de resolución estaba destinado a ser potencialmente aplicable para la gestión ordenada de cualquier quiebra bancaria, independientemente de su presencia geográfica, su tamaño o modelo de negocio, en caso de que el resultado esperado fuera superior a la insolvencia. La resolución no se aplica solo a los grandes bancos, sino potencialmente a cualquier banco que tenga funciones críticas para la economía o cuya quiebra pueda ser sistémica según la evaluación de la autoridad de resolución.

La propuesta no modifica este principio fundamental. Las autoridades de resolución determinan caso por caso si un banco debe resolverse o iniciar un procedimiento de insolvencia nacional, sobre la base de una evaluación de interés público que compara los méritos de ambas alternativas y cómo logran mejor los objetivos del marco (finanzas estabilidad, protección de depositantes y contribuyentes).

La propuesta mejora el marco de esta discrecionalidad para garantizar una mejor armonización a nivel de la UE. Esta reforma no pretende establecer umbrales ex ante para determinar si los bancos deben estar sujetos a resolución, ya que la diversidad del sector bancario de la UE no podría reflejarse en un sistema con límites cuantitativos fijos.

La propuesta aclara que la criticidad de las funciones de un banco en la estabilidad financiera debe evaluarse a nivel regional (y no solo a nivel nacional). Introduce una distinción clara entre el uso del dinero de los contribuyentes y el dinero de la industria privada para respaldar la ejecución de la estrategia al evaluar los beneficios de la resolución. La propuesta también exige a las autoridades de resolución que minimicen las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos y deja claro que todos los objetivos de resolución deben evaluarse con el mismo grado de atención.

Estas modificaciones tienen dos objetivos: garantizar que el marco de resolución se aplique correctamente a los bancos de cualquier tamaño cuando esto logre mejor los objetivos de una gestión de crisis ordenada, y reducir la probabilidad de que la elección realizada por la autoridad de resolución durante la etapa de planificación cambie en ese momento. de fracaso

Por tanto, no es posible anticipar exactamente el número de bancos que entrarían en el ámbito de resolución con la presente reforma. Esta seguirá siendo una decisión de las autoridades de resolución. Queremos facilitar el uso de todas las herramientas que están disponibles para las autoridades para hacer frente a los bancos en quiebra de la manera más eficaz.

Beneficios

Al aplicar mejor la caja de herramientas CMDI, como se propone en la presente propuesta, se reducirán los riesgos para la estabilidad financiera, lo que beneficiará a los contribuyentes y depositantes. En particular, la reforma propuesta facilita la implementación de estrategias de resolución que contemplan la transferencia del negocio del banco en quiebra, incluidos los depósitos, a un comprador, asegurando una salida ordenada del mercado. Esto significa que se mantienen mejor las funciones críticas del banco para la sociedad (por ejemplo, captación de depósitos/ahorro para la jubilación, préstamos, pagos) y el valor de los activos de franquicia de los bancos en quiebra.

En este contexto, es más probable que los depositantes, incluidos los hogares y las pequeñas y medianas empresas, conserven el acceso ininterrumpido a sus cuentas. Los contribuyentes también estarían mejor con esta reforma, ya que las quiebras de los bancos podrían financiarse más fácilmente con la capacidad interna de absorción de pérdidas de los propios bancos y las redes de seguridad financiadas por la industria creadas para este propósito, en lugar de recurrir a los presupuestos públicos.

En general, se espera que la reforma traiga beneficios significativos para los contribuyentes, los depositantes y la economía en general.

Actuaciones futuras

El paquete legislativo ahora será discutido por el Parlamento Europeo y el Consejo.

 

 

Utilitzem cookies
MAXIMILIANO MARTOS MARTOS, d’ara endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, al seu web https://www.lasafueras.info/, utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan hi navegues. Aquestes tecnologies poden tenir finalitats diverses, com reconèixer un usuari i obtenir-ne informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació de la Política de Cookies.
En aquest web, disposem de cookies pròpies i de tercers per a l’accés i registre al formulari dels usuaris. Podrà consultar la informació sobre les cookies amb el Botó de MÉS INFORMACIÓ, a la Política de Cookies. En atenció a la Guia sobre l’ús de les cookies de l’AEPD, aprovada el mes de juliol de 2023, i amb els criteris del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD); a l’RGPD-UE-2016/679, a l’LOPDGDD-3/2018, i l’LSSI-CE-34/2002, darrera actualització, 09/05/2023, sol·licitarem el seu consentiment per a l’ús de cookies al nostre web.