Cercador d'articles

Contacta amb nosaltres

Email Asociación Las AfuerasAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dimecres, 17 Juliol 2024

Asociación Cultural Las Afueras
Email Asociación Las Afueras
info@lasafueras.info

2006 01 01 00 01 31 0394

L'Hospital Universitari Sagrat Cor, de propietat privada i amb afany de lucre.  Part de l'activitat que ha deixat de fer l'Hospital Clínic ha estat assumida per aquest centre, en un 25,53%, és a dir, en lloc de derivar els pacients a un hospital públic, s´han derivat a un hospital privat.

Actualment, el 62,3% de la depesa del Servei Català de Salut (CatSalut) per provisió de serveis a Catalunya és en forma de concerts a diverses entitats proveïdores i privades, i només el 37,7% ho és per la via d'un contracte programa amb l'Institut Català de la Salut (ICS), l'empresa pública de serveis de salut.

L'estudi realitzat per l'Ajuntament de Barcelona anomenat "Privatitzacio i Mercantilització en l'assistència sanitària pública a la ciutat de Barcelona: una primera aproximació", elaborat al Març del 2016, amb dades de finals d'octubre de 2015 i mitjants de gener de 2016 constata la creixent vulnerabilitat en que es troba actualment el sistema públic de salut, després de dècades d'implantació continuada de polítiques mercantilitzadores. Hi ha una tendència cap a la medicalització i tecnificació progressiva de la malaltia i el patiment humà, molt centrada en l'atenció hospitalària, en detriment d'una atenció integral de la persona i la comunitat.

 

IMGP2646Així mateix, l’informe sentencia que "la porta d’entrada al sistema sanitari és l’Atenció Primària i, per tant, aquesta ha de ser l’eix vertebrador i el conductor dels pacients pel sistema. Una Atenció Primària ben dotada, equitativa, humana, no medicalitzada i amb una actuació integral és millor per la salut de la ciutadania i per l’equitat i la sostenibilitat financera del sistema sanitari."

Aquest estudi conclou respecte a l'Atenció Primària a la ciutat de Barcelona que el 74 per cent dels Equips d'Atenció Primària són propietat de l'Institut Català de la Salut (ICS, la empresa pública de serveis de salut), mentre que el 26 per cent restant està dividit entre entitats del tipus EPIC (Entitats Públiques i Consorcis) i entitats privades amb afany de lucre (EBA o Entitats de Base Associativa, de las que hem parlat en el reportatge "Catalunya a la cua en serveis sanitaris.."). Recordem que aquestes entitats gestionen de manera autònoma la prestació de serveis d'atenció primària a la població de referència d'una o més àrees bàsiques de salut (ABS), amb diners públics que el CatSalut els injecta cada any. Són SLP (Societats Limitades Professionals) constituïdes per personal sanitari (principalment metges/esses, però també alguns infermers/es i odontòlegs), que reben diners del CatSalut, i poden vendre les accions quan abandonen la societat o es jubilen ("Médicos públicos ganan 1.5 millones al vender adjudicaciones sanitarias", publicat pel diari El País, en data 17 de maig del 2016).

A la ciutat de Barcelona, segons les conclusions de l'Informe, s'ha desenvolupat un sistema sanitari que es caracteritza per un gran nombre de proveïdors, la complexitat de fòrmules de titularitat i gestió amb fronteres difoses entre els sectors públic i privat, una fragmentació entre els serveis, a més d'un creixent mercat dels productes intermedis (radiologia, laboratori, altres exploracions) amb un pes preponderant de la indústria de la salut (tecnologia i productes farmacèutics).

L'informe constata la creixent vulnerabilitat en que es troba actualment el sistema públic de salut, després de dècades de implantació continuada de polítiques mercantilitzadores. Hi ha una tendència cap a la medicalització i tecnificació progressiva de la malaltia i el patiment humà, molt centrada en l'atenció hospitalària, en detriment d'una atenció ntegral de la persona i la comunitat.

En termes generals, la despesa sanitària a la ciutat de Barcelona disminueix entre les diferents línies assitencials, excepte en el cas de la salut mental i el transport sanitàri no urgent, on cada any s'ha destinat més recursos que en els anys anteriors.

En forma simplificada l'assitència sanitària a la ciutat de Barcelona es pot agrupar en quatre categories: propietat i gestió pública (ICS), entitats públiques i consorcis (EPICS), entitats privades amb vocació pública no mercantils i entitats privades mercantils (amb afany de lucre).

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha experimentat una reducció constant del pressupost entre l'any 2010 i el 2013.

2006 01 01 01 00 17 0414

Atenció hospitalària i especialitzada a la ciutat de Barcelona.

A l'atenció hospitalària i especialitzada, l'Hospital Universati Vall d'Hebron experimenta una reducció constant del pressupost entre l'any 2010 i el 2013 (-8.5%), en contrapartida l'Hospital del Sagrat Cor, una entitat mercantil amb afany de lucre, ha sigut la única entitat que ha augmentat  (+25.5%) el seu nivell d'activitat concertada.

IMGP2749Destaca, també, la reducció de les hospitalitzacions registrades a l'Hospital Clínic de Barcelona (-16%), el que equival a 7.263 hospitalitzacions menys al 2014 que al 2008. Atesa l'evolució de les hospitalitzacions registrades a l'Hospital Plató i a l'Hospital Universitari Sagrat Cor, sembla plausible que part de l'activitat que ha deixat de fer l'Hospital Clínic hagi estat assumida per aquests dos centres privats amb afany de lucre, dintre de l'Àrea integral de Salut Barcelona Esquerra.

També crida l'atenció que l'Hospital Clínic estigui oferint dintre de les seves instal·lacions i amb professionals del propi hospital una assistència de tipus privada, creant dinàmiques perverses que impliquen un augment de la desigualtat entre usuaris/es de la sanitat pública.

2006 01 01 01 34 50 0426D'altra banda, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb un augment del 9,66 per cent, l'any 2014 registra 2.874 hospitalitzacions més que làny 2008. De manera anàloga es podria establir certa relació entre aquest augment i la disminució d'activitat de l'Hospital Dos de Maig en tant que ambdós centres es troben a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta.

Els nou hospitals de Barcelona es poden classificar en base a la propietat. Així, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron pertany a l'Institut Català de la Salut (ICS), de propietat i gestió pública. L'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital del Mar, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l'Hospital Dos de Maig, són EPICS (Entitats Públiques i Consorcis). Les entitats privades sense ànim de lucre són La Fundació Puigvert-IUNA, l'Hospital Plató i l'Hospital Sant Rafael. I, per últim, en el grup de les entitats privades amb ànim de lucre trobem a l'Hospital Universitari Sagrat Cor.

El 82% d’entitats que proveeixen serveis d’atenció a la salut mental a la ciutat de Barcelona són entitats privades, segons l’estudi realitzat per l’Ajuntament de Barcelona.

2006 01 09 02 40 01 0001

Els resultats posen de manifest fortes desigualtats entre el territori de la ciutat de Barcelona en l'atenció a la salut mental. Els centres dels districtes amb condicions socioeconòmiques més desfavorables, reben un 70 per cent menys de finançament per pacient atès i un 77% menys de finançament per visita que els situats en districtes amb una major renda.

El grup d’entitats privades amb ànim de lucre el conformen: El Centre Psicoteràpia Barcelona S.A. i l’empresa propietària de la Clínica Galatea -Hospital de Salut Mental Serra de Vilana, SA, en part propietat del Grup MED vinculat al col·legi de metges de Barcelona i amb vinculació sembla que amb Hestia S.L.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) manté un conveni amb la empresa SSR Hestia, SL, pel qual aquesta realitza una activitat assistencial de salut mental. El nom i el Codi d’aquesta Unitat Proveïdora és Clínica Coroleu- salut mental-Hos, 07911.

Clica aquí si vols llegir el Conveni de l'any 2016, entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'entitat SSR Hestia

També hi trobem, d’aquest 82 per cent d’entitats que proveeixen serveis d’atenció a la salut mental a la ciutat de Barcelona, fundacions i associacions sense ànim de lucre: 8 fundacions i 8 associacions professionals.

2006 01 09 02 41 07 0004El Centre Psicoteràpia de Barcelona S.A. manté un contracte amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) d’assistència a la salut mental, per l’atenció de rehabilitació per a la població major de 18 anys (segons clàusules del contracte de l’any 2014). Ha subscrit diversos convenis amb el Servei Català de la Salut per portar a terme serveis de salut mental en diferents centres gestionats per la Societat.

Aquesta societat va obtenir uns guanys de 353.917,11 euros en l’exercici 2017.

El contracte el va signar l’Associació Septimània (Salut Mental Septimània S.L. l’any 1995, subrogat segons resolució del director del CatSalut, de 13 d’octubre de 2014, en l’entitat Centre Psicoteràpia de Barcelona, SA.

Clica aquí si vols llegir el contracte entre el Servei Català de la Salut i l'Associació Septimania

El centre està situat al carrer Mare de Deu del Coll, 20, de la ciutat de Barcelona. A l’any 2017 aquesta societat es va transformar en una Fundació Privada, la Fundació Privada CPB Serveis de Salut Mental, amb una aportació inicial de 30.000 euros. L’1 de juliol de l’any 2018 tots els actius i passius van ser transferits a la Fundació per successió universal. Aquesta Fundació AI-TLP fa tasques d'ajuda i investigació en el camp dels transtorns límits de personalitat.

Clica aquí si vols llegir la memòria del Centre Psicoteràpia Barcelona de Salut Mental

Les Fundacions tenen evidents avantatges fiscals per l’exempció d’impostos (de societats, municipals, etc..). Des de la seva constitució gaudeixen ja de l’exempció tributària de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En l’àmbit de l’impost sobre la Renda de Persones Físiques, donen dret a deduir de la quota íntegra el 25 per cent de la base de deducció pels donatius (dineraris i de bens o drets), donacions i aportacions.

Clínica Galatea o Serra de Vilana, SA manté un contracte amb el Servei Català de Salut per assistència de la salut mental, amb una activitat d’hospitalització d’aguts, subaguts, mitja i llarga estada, hospitalització parcial d’adults, etc..La quantitat assignada, segons les clàusules del contracte de l’any 2017 ascendeix a 1.611.797,14 euros, que correspon al Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), per millorar la salut , el benestar i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic, i per extensió, de tots els professionals de la salut.

Els dos accionistes d’aquesta societat són: Grup Med Corporatiu, SAU i la societat Serveis Salut Mental Centre Psicoteràpia Barcelona, SL.

El conveni es va signar en data 1 de gener de 2012, en base al Decret 196/2010, mitjançant el qual s’estableix que el sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) està constituit ....per la xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya... per tant, el centre «Clínica Galatea», que està gestionat per l’entitat Serra de Vilana, SA, es vincula a la xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya en la línia assistencial de salut mental.

La clínica està situada al carrer Palafolls, 15 de Barcelona i segons la seva memòria de l’any 2017, el 13 de juny de 2006, l’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya (ICF) i el BBVA van acordar la concessió d’un crèdit sindicat de 2.600.000 euros a aquesta empresa, Serra de Vilana, SA, pel finançament de l’execució de les obres de l’immoble. La concessió va ser a parts iguals entre les dues entitats.

Un estudi realitzat per la Plataforma per la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya denuncia les desigualtats derivades de l'actual sistema de finançament dels Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) a la ciutat de Barcelona. Aquesta desigualtat sembla perjudicar als centres situats als districtes de menor renda. Segons aquest estudi, els districtes de renda baixa reben de mitja un 30 per cent menys els euros per pacient que reben els CSMA  situat en districtes de renda alta.

IMGP3044El fet més destacable és que el centre amb més recursos per pacient, el CSMA Sant Martí Nord (686 euros per visita), disposa de 540 euros per pacient més que el CSMA Guinardó.

Mentre el Servei Català de la Salut signava el conveni amb l’empresa privada Serra de Vilana, SA., al gener del 2012, en atenció a la salut mental, sociosanitària i hospitalària d’aguts, entre el 2010 i 2012 es van tancar per part de la Generalitat 1.134 llits i es van suprimir, total o parcialment diversos serveis i activitats.

En l’atenció a la salut mental van disminuir tant els recursos per a l’atenció d’aguts com els existents en els centres i hospitals de dia. De la mateixa manera, es van reduir també les places en l’atenció sociosanitària. En l’atenció hospitalària es va suprimir l’activitat quirúrgica per les tardes. D’altra banda, el transport sanitari urgent ha vist reduïdes les seves unitats en més d’un 12 per cent entre 2010 i 2012.

A la ciutat de Barcelona s'han identificat 19 centres que donen assistència en l'àmbit d'atenció a les drogodependències.

IMGP2717

La xarxa d'atenció a les drogodependències és la xarxa pública especialitzada en l'assistència relacionada amb els problemes de consum, abús i/o dependència de substàncies psicoactives. La xarxa de dispositius presta atenció sociosanitària i comunitària mitjançant centes ambulatoris especialitzats.

A la ciuatat de Barcelona, s´han identificat 19 centres que donen assitència. Aquests centres pertanyen a diferents entitats proveïdores: 1 centre es gestionat per  L'Hospital General Vall d'Hebron, que pertany a l'Institut Català de la Salut (ICS) de gestió i propietat pública; quatre centres són d'Entitats Públiques i Consorcis (EPIC), el Consorci Mar Parc Salut de Barcelona, el Consorci Hospital Clínic, la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i a la Diputació de Barcelona; quatre centres pertanyen a entitats privades sense ànim de lucre, ABD-Asociación de bienestar y desarrollo, la Fundació CECAS, la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i a la Creu Roja de Catalunya; i els centres que pertanen a entitats privades amb ànim de lucre són l'Institut Genus SL i INPROSS Grup, segons el Consorci Sanitari de Barcelona.

Bona part de l'activitat i del pressupost destinat a atenció sociosanitària a Barcelona queda en mans d'entitats privades amb ànim de lucre.

L'atenció sociosanitària a la ciutat de Barcelona, de manera similar al que s'ha vist a la xarxa de salut mental, està en mans d'una multiplicitat d'entitats de diferent naturalesa. En aquest sentit s'ha identificat 37 centres que pertanyen a 20 entitats diferents.

Per grups de propietat dels recursos les entitats proveïdores d'assistència sociosanitària  a la ciutat de Barcelona són els següents:

- De l'Institut Català de la Salut (ICS) de propietat i gestió pública trobem el SAP Muntanya Dreta i l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

2006 01 01 00 39 43 0412- De les empreses públiques i consorcis (EPIC) són la Fundació de Gestió Sanitària de la Santa Creu i Sant Pau, el Consorci Mar Parc de Salut, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, el Parc Sanitari Pere Virgili i el CSC Vitae, SA.

- D'entitats privades sense ànim de lucre tenim a la ciutat de Barcelona a la Fundació lluita esclerosi múltiple, la Fundació privada Hospital Evangèlic, Mare de Déu de a Mercé-HHSCJ, Mútuam, Mútua de precisió social i la Fundació Ace Institut Catalpa de Neurociències Aplicades.

- Les entitas privades amb ànim de lucre en assistència sociosanitària a Barcelona són: SAR Residencial i Assitencial, SA, Servicios Clínicos, SA, SSR Hestia, SL, Nacare, SA, Hucasve, SL, Clínica Residencial Geriàtrica, SL, Clínica Barceloneta, SAU (Baluclínic) i Centre sociosanitàri Palau, SL.

Bona part de l'activitat i del pressupost destinat a atenció sociosanitària queda en mans d'entitats privades amb ànim de lucre. Així doncs, el 47,5 per cent del volum de contractació entre el CatSalut  i les entitats proveïdores de serveis sociosanitaris  (llarga durada, hospital de dia i subaguts ) va destinat a entitats privades amb ànim de lucre. Un 21,2% es contracta amb les entitas privades sense ànim de lucre-majoritàriament fundacions-, i el 31,3% restan amb EPIC (Entitats Públiques i Consorcis).

 

Clica aquí si vols llegir l'Informe sobre la Privatització i mercantilització en l'assitència sanitària pública a la ciutat de Barcelona: una primera aproximació

L'informe sobre la Privatització i mercantilització en l'assistència pública a la ciutat de Barcelona:una primera aproximació s'ha realitzat amb la col·laboració de:

Epirus Consultoria en Serveis Sanitaris SLU

Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET), Johns Hopkins University - Universitat Pomepu Fabra. Public Policy Centre.

Redacció de Las afueras. Fotografies i resum de M.Martos.

Utilitzem cookies
MAXIMILIANO MARTOS MARTOS, d’ara endavant ASOCIACIÓN CULTURAL LAS AFUERAS, al seu web https://www.lasafueras.info/, utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan hi navegues. Aquestes tecnologies poden tenir finalitats diverses, com reconèixer un usuari i obtenir-ne informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació de la Política de Cookies.
En aquest web, disposem de cookies pròpies i de tercers per a l’accés i registre al formulari dels usuaris. Podrà consultar la informació sobre les cookies amb el Botó de MÉS INFORMACIÓ, a la Política de Cookies. En atenció a la Guia sobre l’ús de les cookies de l’AEPD, aprovada el mes de juliol de 2023, i amb els criteris del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD); a l’RGPD-UE-2016/679, a l’LOPDGDD-3/2018, i l’LSSI-CE-34/2002, darrera actualització, 09/05/2023, sol·licitarem el seu consentiment per a l’ús de cookies al nostre web.