1. L'entrada en aquest escenari comporta reduccions en alguns usos com els agrícoles,